PLEC DE CONDICIONS. CONTRACTE DE MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
24/05/2018

S'informa que a partir del dia 25 de maig fins al proper 8 de juny de 2018, es podràn presentar les proposicions per prendre part en el procediment per contractar el servei de manteniment i explotació del quiosc de la zona esportiva municipal. Per a més informació polseu al plec de condicions.

PLEC DE CONDICIONS